E palabra Ora gali��a ta kontentu, warawara ta kome su yunan no ta den e banko di palabra!

E palabra no ta den e banko di palabra: esei no ke men e palabra no ta bon òf ku e no ta bon skirbí.